clinics

HUISREGLEMENT ZEIL- & SURFCENTRUM BROUWERSDAM / DAM-X EVENT

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festival terrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 

ALGEMEEN

Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam/DAM-X event, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, op locatie. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

 

LEEFTIJD

Voor het DAM-X event geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.

 

ZERO TOLERANCE

Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

 

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.

 

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een medewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers, sporters en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

 

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken , glaswerk, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

 

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam/DAM-X event is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

 

EHBO

Op het festivalterrein zijn twee EHBO-posten aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de EHBO of de organisatie.

 

FOTO, VIDEO EN GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

 

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden en mogen dus niet op het evenemententerrein worden geparkeerd. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van het bevoegd gezag dienen opgevolgd te worden.

 

GELUIDSNIVEAU

Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

 

ROKEN

In alle tenten van het DAM-X event en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

 

TOILETTEN

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

 

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam/DAM-X event dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

 

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.